DiodaDioda je součástka s jedním PN přechodem. Polovodič typu P má kladnou - děrovou vodivost a polovodič typu N má zápornou - elektronovou vodivost. PN přechod se otevře tehdy, jestli na anodu (A) přiloľíme + potenciál zdroje a na katodu (K) - potenciál zdroje. PN přechod se uzavře tehdy, jestli na anodu (A) přiloľíme - potenciál zdroje a na katodu (K) + potenciál zdroje vycházíme z elektrostatiky - souhlasně nabité částice se odpuzují a nesouhlasně nabité se přitahují).


TranzistorTranzistory máme unipolární a bipolární. Bipolární tranzistory jsou NPN (ąipka ven) PNP. Pro činost tranzistoru potřebujeme dva zdroje, jeden pro vstup a druhý pro výstup. Můľeme mít zapojení se společným emitorem (zesiluje U a I), společnou bází (zesiluje U) a se společným kolektorem (zesiluje I). Dá se pouľít buď jako spínací nebo řídící prvek. Na emitor - E privedeme - pól zdroje U1 a na kolektor + pól zdroje U1 - výstup - zapojení se společným emitorem. Vstupní napětí U2 přivedeme na bázi (+) a emitor (-). Přechod C-B je pro U1 orientovaný v závěrném směru a přechod B-E je orientován v otevřeném směru, proto trazistorem nemůľe protékat el. proud. Tranzistor se začne otevírat teprve tehdy, aľ bude otevřený nebo se bude otevírat PN přechod B-E (B + pól U2 a E - pól U2) připojen k U2. Protoľe teprve nyní se v prostoru B začnou hromadit elektrony a pro ně je PN přechod C-B orientovaný v propustném směru.


TyristorTáto součástka je čtyřvrstvá a má tři PN přechody (J1, J2 a J3) a  tři elektrody anodu A, katodu K a řídicí elektrodu G. Pouľívá se pouze jako spínač. Vypne teprve tehdy, aľ proud protékaný tyristorem klesne pod hodnotu proudu přídrľného Ih. Pro činnost jsou zapotřebí dva zdroje U1 je mezi anodou A + pól zdroje a katobou K - pól zdroje. U2 je "spínací" zdroj a je mezi G (+) a K (-). Bude-li na na A + a K -, tak je uzavřen pouze J2. Přiloľením kladného napětí na G, se v P2 začnou hromadit elektrony a pro ně je J2 orientovaný v proustném směru a tyristor se otevře. Jestliľe změníme polaritu, tzn. ľe na A bude - a na K +, tak bude otevřený pouze přechod J2 a ostatní budou uzavřeny. I po přivedení + na G a - na K ze zdroje U2, tak přesto po otevření J3 zůstane J1 uzavřen a tyristorem nemůľe protékat el. proud. Ale pozor, je-li jiľ tyristor otevřen a protéká jím el. proud, tak i po změně polarity napětí mezi A a K, se tyristor neuzavře.