Vznik točivého magnetického pole

Pro pochopení točivého magnetického pole si sestrojme třífázový průběh střídavého napětí a v něm si vyznačme časy t1 - t4 (libovolně, ale doporučuji změnu po 30°). V těchto časech vstyčíme kolmice a zjistíme jaká je okamľitá hodnota napětí U1 - U3.



Bude-li napětí kladné budeme předpokládat, ľe proud poteče cívkou (cvk) od začátku ke konci. Začátek cvk si označíme A.. a konec A'... Cvk (začátky nebo konce) jsou vůči sobě pootočeny o 120°. Pro směr proudu pouľijeme, pravidlo ©ípu, tzn. ľe proud který teče od nás, tedy do vodiče, budeme značit kříľkem (tomu odpovídá kladné napětí) a proud, který poteče k nám, tedy z vodiče budeme značit tečkou tomu odpovídá záporné napětí). To provedeme pro kaľdý čas do nového obrázku, tak jak je znázorněno níľe. Potom podle pravidla pravé ruky pro cvk určíme sever (směr mg. toku).



S postupujícím časem je vidět, ľe ąipka se nám otáčí ve směru hodinových ručiček. To je směr záporný. A přehodíme-li dvě sousední fáze, tak můľeme dokázat, ľe směr mg. pole se otočí.