Úlohy do AUC

Než začneme s řešením vlastních úloh, tak chci připomenout co je vhodné (tím mám namysli, co je nutné dodržet, protože tyto zásady se dodržují i při skutečné tvorbě projektu) dodržovat při vlastním řešení.

U těchto úloh předpokládám i určité znalosti z jiných předmětů, jako např.
ZAE, SIZ, ELT, CIT, MIT a AUT

Po provedení rozboru úlohy nakreslit technologické schéma.
Vytvořit tabulku vstupů a výstupů.
Nakreslit blokové schéma.
Tabulka stavů.
Rovnice - vlastní program.
Minimalizace je-li zapotřebí.


ÚLOHA č. 1 - Klopné obvody

V této úloze vytvoříte tyto KO - monostabilní, astabilní a T KO. Z předmětu číslicová technika si je třeba uvědomit jak tyto obvody pracují. Nikoliv jak vypadá jejich vnitřní zapojení. To se může realizovat jiným způsobem než ve výše jmenovaném předmětu. To platí i pro další úlohy.


ÚLOHA č. 2 - Čítač

Zde si ukážeme jak a k čemu se dají čítače použít.


ÚLOHA č. 3 - Displej

Slouží ke snadnějšímu ovládání programu a současně nám umožňuje sledovat hodnoty jednotlivých proměnných.


ÚLOHA č. 4 - Základní matematické operace

Pomocí displeje, čítače, KO se vyzkouší +, -, * a /.


ÚLOHA č. 5 - Podmínky a porovnávací členy

Úkolem tohoto učebního bloku bude vyzkoušet si členy IF a podmínkové bloky <, > a =.


ÚLOHA č. 6 - VrataMáme vrata, která se automaticky otevřou při přivedení logické jedničky na vstup ŘS. Táto logická jednička může být důsledkem např. správný kód z kódového zámku. Vrata se začnou otevírat a při dosažení plného otevření se po určité době začnou samočinně zavírat. Jestliže se při zavírání objeví nějaká překážka vrata se zastaví a setrvají v tomto stavu tak dlouho, až závada pomine. Tento poruchový stav se bude signalizovat, např. houkáním. Signalizace se spustí až po uplynutí určitého času.


ÚLOHA č. 7 - LisLis se bude spouštět samočinně, až budou splněny tyto podmínky - v matrici bude materiál určený k lisování, obsluha bude mít ruce a nohy v takové vzdálenosti aby nemohl nastát žádný úraz. V případě, že obsluha bude chtít např. upravit polohu materiálu, tak se posun musí přerušit. Po skončení této události lis bude pokračovat v práci - pohybu. Po dosažení koncové polohy - spodní úvrať, tak v ní setrvá určitou dobu - dána technologickými podmínkami a potom se lisovací hlava dá do pohybu směrem vzhůru. Po dosažení horní úvratě tam setrvá tak dlouho, až budou opět splněny počáteční podmínky pro chod směrem dolů.


ÚLOHA č. 8 - Podávací stolicePodávací stolice je zařízení, které je určeno ke změně směru pohybujícího se předmětu, např bedna. Stolice bude opatřena posuvným ramenem, které bude zajišťovat změnu směru pohybu daného předmětu. Rameno se může uvést do pohybu tehdy, jestli bude na stolici předmět a současně se tento předmět bude mít kde přesunout. Po dosažení koncové polohy ramene a uplynutí určité doby se dá rameno do pohybu směrem k výchozí poloze. Setrvání v koncové poloze je dáno úplným zastavením elektromotoru - reverzace.


ÚLOHA č. 9 - Světelné řady a sloupce

Táto úloha je určena k procvičení si rozsvěcování řad, sloupců nebo jenom některých částí řad a sloupců. Částí můžeme rozumět i postupné rozsvícení řady po jednotlivých světlech nebo skupin světel. Ve výsledku to může být např. světelný had atd.


ÚLOHA č. 10 - Přechod pro chodce

V této úloze si je nutné uvědomit pořadí rozsvěcování a zhasínaní jednotlivých světel a to jak pro auta, tak i pro chodce. Autům bude svítit neustále zelená a pouze chodec zmáčknutím tlačítka dá příkaz k tomu, aby se na určitou dobu pro něj rozsvítila zelená a potom opět svítila zelená pro auta. Tento režim bude mít tři stavy a) nebudou svítit žádné semafory (světla) b) pohotovostní režim - bude blikat pouze oranžová pro auta c) normální provozní režim.


ÚLOHA č. 11 - Křižovatka

Bude pracovat ve stavu normální provoz nebo bude úplně vypnuta. Budeme předpokládat křižovatku tvaru kříže. V jednom směru nebudeme brát do úvahy odbočování aut, tzn. že když auta budou mít zelenou v jednom směru. tak tuto zelenou mají i chodci v témže směru a auto v kolmém směru, včetně chodců mají červenou.


ÚLOHA č. 12 - Systém tří dopravních pásůTyto pásy se budou rozjíždět a zastavovat buď ručně nebo automaticky. Nesmíme zapomenout na havarijní tlačítko. Toto tlačítko má přednost před veškerými dalšími úkony. Pásy se budou spouštět postupně a taktéž se budou zastavovat postupně.


ÚLOHA č. 13 - Spouštění SS motoru - vícestupňové a reverzace

Vícestupňovým rozběhem máme namysli, že rozběh bude realizován pomocí rozběhových odporníků. Odporové stupně se budou vyřazovat ručně nebo automaticky. Automaticky rozumíme po určité časové prodlevě. Pod pojmem automaticky můžeme rozuměti tak, že budeme navíc sledovat hodnotu odebíraného el. proudu a v závislosti na čase se budou rozběhové odporníky vyřazovat. U reverzace si musíme uvědomit, která část motoru se přepólovává (nakreslit silové schéma).


ÚLOHA č. 14 - Snímání neelektrických veličin

V této úloze se zaměříme na práci s analogovým signálem.


ÚLOHA č. 15 - Spouštění ST motoru - vícestupňové, reverzace a přepínač Y/D

Obdobně jako v úloze č.13. Opět nakreslit silové schéma. Zde se budou odporníky vyřazovat v závislosti na čase a velikosti odebíraného proudu.


ÚLOHA č. 16 - Prohlíľení, ukládání a archivace dat

Práce s PSEVIEW a SNAPARC, což jsou programy pro "vizualizaci" a archivaci dat na PC. Platí pouze pro ŘS Amit.